Đề tài cs 2017_PHBang

Đề tài: Ứng dụng công nghệ bể
sinh học kết hợp màng khí nâng để xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò
giết mổ lợn tập trung.

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Hải Bằng

2. Thời gian thực hiện: 2017-2018

3. Mục tiêu:

1. Xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung nói chung và các nguồn thải giàu chất hữu cơ nói chung bằng công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam;

2. Đề xuất quy trình công nghệ vận hành bể sinh học kết hợp màng khí nâng (Gaslift MBR) để xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung với yêu cầu nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn Việt Nam 40:2011/BTNMT (cột B).

4. Các sản phẩm chính:

1. Mô hình bể sinh học kết hợp màng khí nâng xử lý nước thải từ các lò giết mổ lợn tập trung.

2. Báo cáo quy trình công nghệ xử lý nước thải lò giết mổ lợn bằng bể sinh học kết hợp màng khí nâng quy mô phòng thí nghiệm.

3. Báo cáo hiệu quả vận hành của hệ thống trong điều kiện tối ưu.

        4. 01 Bài báo (hay báo cáo khoa học).

Trả lời