Đề tài: “Nghiên cứu luận cứ khoa học cập nhật kịch bản và nước biển dâng cho Việt Nam”

Mã số: BĐKH. 43

Thuộc Chương trình: Chương trình Khoa học Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước “Khoa học và Công nghệ phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu”

Mã số chương trình: KHCN-BĐKH/11-15

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Văn Hiệp

2. Thư ký nhiệm vụ: ThS. Trần Đình Trọng.

3. Thời gian thực hiện: 01/2014 – 12/2015

4. Mục tiêu:

– Tổng quan được các phương pháp và kết quả dự tính, xây dựng , cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng trên thế giới và trong nước trong đó chỉ ra được các nguyên nhân (tính không chắc chắn của các kịch bản nồng độ khí nhà kính, của các mô hình khí hậu…) và sự cần thiết phải cập nhật các kịch bản;

– Xây dựng được cơ sở khoa học và thực tiễn của việc cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam;

– Xác định và đề xuất được hệ phương pháp xây dựng, cập nhật và đánh giá độ chưa chắc chắn của các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam;

– Đề xuất được một số phương án cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng và nguy cơ ngập cho Việt Nam trên cơ sở các kịch bản nồng độ khi snhaf kính mới và báo cáo đánh giá lần thứ năm (AR5) của IPCC.

5. Các sản phẩm chính:

Sản phẩm khoa học:

1. Tập số liệu đề xuất kịch bản được cập nhật theo các kịch bản phát thải mới của IPCC và AR5, với mức độ chính xác và tính chưa chắc chắn của kịch bản đã được so sánh, đánh giá. Kèm theo là bộ số liệu khí hậu, hải văn quan trắc ở Việt Nam, dữ liệu kịch bản toàn cầu và kết quả mô phỏng, dự tính khí hậu của các mô hình khí hậu khu vực.

2. Báo cáo tổng hợp về các phương pháp và kết quả dự tính, xây dựng, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Mô tả đầy đủ, ngắn gọn về các phương pháp và kết quả dự tính, xây dựng, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên thế giới và trong nước cho các qui mô toàn cầu, khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó phản ánh được những nguyên nhân và sự cần thiết phải cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng nói chung và cho Việt Nam nói riêng.

3. Báo cáo khoa học về cơ sở lý luận và thực tiễn của việc cập nhật kịch bản biển đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam.

Báo cáo về cơ sở lý luận và thực tiễn của việc cập nhật kịch bản biển đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam kèm theo kết quả tính toán đánh giá rõ được tính không chắc chắn của các kịch bản khí nhà kính, của các kết quả dự tính khí hậu từ các mô hình (toàn cầu, khu vực,…), tình hình phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu thực tiễn.

4. Báo cáo khoa học mô tả hệ phương pháp xây dựng, cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam.

Phân tích được ưu, nhược điểm và khả năng ứng dụng các phương pháp chi tiết hóa động lực, thống kê cho việc xây dựng, cập nhật kịch bản BĐKH, NBD cho Việt Nam trên cơ sở các kịch bản ở quy mô toàn cầu mới được cập nhật của IPCC, trong đó chỉ ra được những ưu, nhược điểm của từng phương pháp và đề xuất được các phương pháp có thể áp dụng cho Việt Nam kèm theo kết quả tính toán.

5. Báo cáo đề xuất các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng và nguy cơ ngập cho Việt Nam.

– Báo cáo chi tiết về đề xuất kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam và khu vực lân cận cho trong thế kỷ 21 chi tiết theo không gian từ 20-30km đối với các yếu tố trung bình, cực trị khí hậu kèm theo kết quả tính toán trên cơ sở các kịch bản nồng độ khí nhà kính mới và báo cáo đánh giá lần thứ năm (AR5) của IPCC;

– Báo cáo phương pháp xây dựng và cập nhật bản đồ nguy cơ ngập do nước biển dâng dưới tác động của BĐKH cho Việt Nam kèm theo bộ bản đồ tác giả dạng số về nguy cơ ngập do nước biển dâng đối với các kịch bản khác nhau cho 07 vùng biển và các cụm đảo chính của Việt Nam.

Sản phẩm là bài báo:

04 bài bài báo được đăng trên các tạp chí: Tạp chí Khí tượng Thủy văn và Tạp chí Tài Nguyên Môi trường; Asia – Pacific Journal of Atmospheric Sciences

04 báo cáo được đăng trên các tuyển tập hội thảo, hội nghị khoa học trong và ngoài nước: Báo cáo hội thảo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu lần thứ XVIII; International workshop on “Issues in downscaling of climate change projection.

Sản phẩm đào tạo:

04 thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 03 Tiến sĩ.

Sản phẩm đăng ký giải pháp hữu ích:

Quy trình xây dựng bản đồ nguy cơ ngập do nước biển dâng theo các tỷ lệ thích hợp

6. Đánh giá về hiệu quả do đề tài mang lại

a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

– Cách tiếp cận đa mô hình trong xây dựng các kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam. Qua đó, đề xuất được các phương án cập nhật được kịch bản phát thải khí nhà kính mới, chi tiết hóa hơn các kịch bản BĐKH và NBD cho Việt Nam và mở rộng phạm vi xây dựng kịch bản NBD cho toàn Biển Đông bao gồm cả các hải đảo, đề xuất được các kịch bản cho các cực trị khí hậu như XTNĐ, mưa lớn, số ngày nắng nóng. Sản phẩm của đề tài là nguồn tài liệu và nguyên liệu quan trọng phục vụ việc xây dựng, cập nhật kịch bản BĐKH, NBD năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Việc sử dụng công nghệ mới, công nghệ viễn thám và GIS cũng được sử dụng triệt để trong các nghiên cứu theo nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung Ương về Chủ động ứng phó với Biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

– Tập số liệu về BĐKH, nước biển dâng, sản phẩm của đề tài sẽ là tiền đề cho việc cung cấp thông tin kịch bản cho người sử dụng sau này.

b) Hiệu quả về kinh tế -xã hội:

Kết quả của đề tài sẽ là luận cứ khoa học và thực tiễn về diễn biến khí hậu trong quá khứ và dự kiến trong tương lai ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, các nhà hoạch định chính sách, quy hoạch lãnh thổ, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội dài hạn cũng như các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ … sẽ có những quyết sách lựa chọn phương án ứng dụng thích hợp nhất, tránh được những rủi ro không đáng có do thiên tai gây ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Trả lời