TNMT.2015.05.11

Đề tài: Nghiên cứu phân vùng sương muối và xây dựng mô hình giám sát, cảnh báo sương muối, nhiệt độ thấp phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng tránh thiên tai ở các tỉnh miền núi, trung du phía đông Bắc Bộ

Mã số: 2015.05.11

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Dương Văn Khảm

2. Thời gian thực hiện: 2015-2016

3. Mục tiêu:

– Đánh giá được mức độ khắc nghiệt của sương muối, nhiệt độ thấp đối với các hoạt động kinh tế xã hội ở các tỉnh vùng núi, trung du phía đông Bắc Bộ;

– Xây dựng được tập bản đồ phân vùng sương muối, nhiệt độ thấp bằng công nghệ GIS và viễn thám.

– Xây dựng được mô hình giám sát, cảnh báo sương muối, nhiệt độ thấp ở các tỉnh vùng núi, trung du phía đông Bắc Bộ.

4. Các sản phẩm chính:

– Cơ sở dự liệu liệu khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, sương muối, năm 1980 – 2014), viễn thám (2001-2014) ở vùng nghiên cứu;

– Báo cáo đánh giá mức độ khắc nghiệt (nhẹ, trung bình, nặng, rất nặng) của sương muối, nhiệt độ thấp;

– Tập bản đồ phân vùng sương muối, nhiệt độ thấp ở vùng nghiên cứu, tỷ lệ 1/100.000 cho từng tỉnh và 1/250.000 cho toàn vùng;

– Phần mềm giám sát, cảnh báo sương muối, nhiệt độ thấp ở vùng nghiên cứu;

– Sổ tay hướng dẫn sử dụng tập bản đồ và mô hình giám sát, cảnh báo sương muối nhiệt độ thấp

– Báo cáo tổng kết đề tài;

– Bài báo về vấn đề liên quan đến nghiên cứu;

– Tham gia đào tạo 1 thạc sĩ.

Trả lời