Điều kiện đăng bài trên Tạp chí

– Bài báo gửi đăng phải đáp ứng được các tiêu chí về mặt khoa học của Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu và chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí nào hoặc các dạng xuất bản phẩm khác.
– Bài gửi đăng có nội dung thuộc lĩnh vực đúng với tôn chỉ mục đích hoạt động của Tạp chí, có liên quan đến các lĩnh vực của Viện – Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Trường hợp bài viết có nội dung khác thì phải được xem xét và được Tổng Biên tập quyết định duyệt đăng.
– Bài gửi đăng phải là kết quả từ công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ, đề tài. nghiên cứu khoa học và công nghệ đang được thực hiện hoặc đã được đánh giá, nghiệm thu; kết quả nghiên cứu của luận văn, luận án đang được thực hiện hoặc bảo vệ thành công.
– Bài tổng quan, bài thông tin, trao đổi được Ban Thư ký – Biên tập và Tổng Biên tập chấp thuận.
– Bài viết chỉ được đăng khi đã được tác giả chỉnh sửa theo góp ý của người phản biện và được Hội đồng biên tập chấp thuận.

Chi tiết quyết định tại đây