Duy trì hoạt động của hệ thống quan trắc chuyên ngành phục vụ nghiên cứu khí tượng, khí hậu, khí tượng nông nghiệp và môi trường

Duy trì hoạt động của hệ thống quan trắc chuyên ngành phục vụ  nghiên cứu khí tượng, khí hậu, khí tượng nông nghiệp và môi trường

Trả lời