Hội đồng cơ sở nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ

Trong các ngày 08 và 10/3 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng cấp cơ sở tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đối với 5 đề tài.

 

Hội đồng làm việc

Các đề tài được nghiệm thu, đánh giá lần lượt gồm: 1) “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn, áp dụng thử nghiệm cho khu vực Nam Bộ”, mã số TNMT. 2017.05.06, Chủ nhiệm: ThS. Trần Đình Trọng; 2) “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, phân loại hạng trạm và lồng ghép mạng lưới quan trắc khí tượng nông nghiệp trong tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường”, mã số TNMT.2018.05.25, Chủ nhiệm: PGS.TS. Dương Văn Khảm; 3) “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo xu thế mùa bão (số cơn bão, cường độ và thời gian hoạt động bão) bằng chỉ số năng lượng bão trên Biển Đông phục vụ xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai bão”, mã số TNMT.2018.05.23, Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Hoàng Dương; 4) “Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão, áp thấp nhiệt đới và nước dâng do bão”, mã số TNMT.2017.05.05, Chủ nhiệm: TS. Đỗ Đình Chiến; “Nghiên cứu xây dựng phương pháp mô phỏng biến động thảm phủ và đánh giá tác động đến tài nguyên nước cho hai lưu vực sông thuộc khu vực Bắc Trung Bộ”, mã số TNMT.2018.02.08, Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Bằng.

 

Các chủ nhiệm đề tài trình bày

Tại Hội đồng, các chủ nhiệm đã trình bày những nội dung liên quan đến Đề tài như mục tiêu, nội dung và kết quả đã đạt được. Cụ thể, với đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn, áp dụng thử nghiệm cho khu vực Nam Bộ đã cho ra các sản phẩm như: Bộ số liệu, tài liệu điều tra khảo sát về hạn hán, mực nước, xâm nhập mặn, số liệu thiệt hại về kinh tế xã hội (số liệu cập nhật đến 2015); Báo cáo cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc xác định cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra; Bộ chỉ tiêu phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn; Bộ công cụ xác định cấp độ rủi ro do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra và quy trình, hướng dẫn kỹ thuật; Báo cáo kết qủa thử nghiệm; Dự thảo đề xuất sửa đổi nội dung phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn trong Quyết định 44/2014/QĐ-TTg.

Đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, phân loại hạng trạm và lồng ghép mạng lưới quan trắc khí tượng nông nghiệp trong tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường với các sản phẩm như: Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn, khí tượng nông nghiệp, ảnh MODIS; Báo cáo về cơ sở khoa học phân loại và thiết kế hạng trạm KTNN; Bộ tiêu chí lồng ghép trạm KTNN trong tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường; Tập Bản đồ phân vùng KTNN; bản đồ quy hoạch phân loại hạng trạm KTNN tỷ lệ 1/250.000; Báo cáo quy hoạch phân loại hạng trạm và lồng ghép mạng lưới quan trắc KTNN trong tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường; Báo cáo đề xuất nội dung đổi mới, phát triển, hiện đại hoá quan trắc, thực nghiệm và phục vụ KTNN.
 
Đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo xu thế mùa bão (số cơn bão, cường độ và thời gian hoạt động bão) bằng chỉ số năng lượng bão trên Biển Đông phục vụ xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai bão với các sản phẩm chính gồm: Bộ chỉ số năng lượng bão phù hợp cho khu vực Biển Đông; Mô hình dự báo số lượng, cường độ và thời gian hoạt động của bão trong mùa bão trên Biển Đông bằng chỉ số năng lượng bão dựa trên cách tiếp cận thống kê truyền thống và thống kê động lực; Báo cáo kiểm nghiệm và đánh giá sai số dự báo số lượng, cường độ và thời gian hoạt động của bão trog mùa bão bằng chỉ số năng lượng bão; Dự thảo quy trình nghiệp vụ dự báo hoạt động của bão trên Biển Đông bằng chỉ số năng lượng bão.
 
Đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão, áp thấp nhiệt đới và nước dâng do bão có các sản phẩm: Báo cáo đánh giá hiện trạng về bão, ATNĐ và NDDB; Báo cáo cơ sở khoa học xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ và NDDB; Báo cáo đề xuất quy trình xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ và NDDB; Bộ công cụ hỗ trợ xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ và NDDB; Báo cáo kết quả áp dụng thí điểm xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ và NDDB cho khu vực ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng; Báo cáo đề xuất những bất cập để chỉnh sửa Quyết định 44/2014/QĐ-TTg đối với cấp độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ và NDDB.
 
Cuối cùng là đề tài Nghiên cứu xây dựng phương pháp mô phỏng biến động thảm phủ và đánh giá tác động đến tài nguyên nước cho hai lưu vực sông thuộc khu vực Bắc Trung Bộ đã xây dựng được Khung phương pháp tiếp cận mô hình mô phỏng biến động thảm phủ đến tài nguyên nước lưu vực sông; Báo cáo áp dụng phương pháp mô phỏng biến động trạng thái, không gian thảm phủ lưu vực sông Hương và lưu vực sông Cả; Đánh giá định lượng sự thay đổi tài nguyên nước mặt của lưu vực sông Cả, sông Hương theo các kịch bản: 2015-2030, 2020-2030; Báo cáo và đề xuất quy trình mô phỏng định lượng tác động dài hạn của biến động thảm phủ tới tài nguyên nước theo lưu vực sông.
 

Thành viên Hội đồng nêu ý kiến

Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày đã tiến hành rà soát các kết quả và làm rõ những điểm hạn chế cần chỉnh sửa. Sau khi xem xét, các thành viên trong Hội đồng đánh giá các sản phẩm đã đáp ứng đầy đủ khối lượng, số lượng, chủng loại loại sản phẩm đã đăng ký của đề tài.

Trả lời