Hội đồng nghiệm thu niên độ năm 2020 và hoàn thành Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn thực hiện

Dự án “Tăng cường năng lực phục vụ quản lý thiên tai (lũ lụt, lũ quét) và bảo vệ môi trường nước các lưu vực sông biên giới thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng” do Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn thực hiện từ năm 2016-2020.

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu làm Chủ tịch Hội đồng

Sáng 10/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu niên độ năm 2020 và hoàn thành Dự án “Tăng cường năng lực phục vụ quản lý thiên tai (lũ lụt, lũ quét) và bảo vệ môi trường nước các lưu vực sông biên giới thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng” do PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Lương Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn đã trình bày các nội dung gồm mục tiêu, sản phẩm, hiện trạng lũ lụt, tính cần thiết cũng như các sản phẩm của Dự án.

 

TS. Lương Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn đã trình bày các nội dung của Dự án

Sau thời gian dài thực hiện, căn cứ theo Quyết định điều chỉnh số 975/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ N&MT, dự án đã thực hiện các nội dung chính sau đây:

1- Thu thập, khảo sát bổ sung và phân tích độ tin cậy của bộ số liệu KTTV, môi trường, địa hình và bộ tài liệu họat động quản lý, kinh tế – xã hội, tài nguyên đủ để phục vụ cho các nội dung tính toán;

2- Làm rõ điều kiện tự nhiên và đặc điểm KTTV cần lưu ý khi áp dụng mô hình toán cho lưu vực tổng hợp Kỳ Cùng- Bằng Giang làm cơ sở đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường cho lưu vực sông Kỳ Cùng – Bằng Giang;

3- Phân tích nguyên nhân, diễn biến, tình hình thiệt hại của các loại thiên tai lũ, lụt, lũ quét và ô nhiễm nguồn nước mặt để lực chọn các giải pháp quản lý nhằm giảm thiểu tác hại;

4- Dự án đã lựa chọn được bộ công cụ mô hình toán hợp lý, cụ thể: mô hình MIKE – NAM để tính toán quá trình mưa – dòng chảy và làm đầu vào cho mô hình thủy lực mạng sông MIKE 11 (1 chiều) và MIKE 21 (2 chiều) để mô phỏng và tính toán các kịch bản lũ cho lưu vực sông Kỳ Cùng – Bằng Giang.

5- Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác hại của lũ, lũ quét bao gồm cả giải pháp công trình và phi công trình.

Cùng với đó, Dự án cũng đưa ra kiến nghị: Đề nghị Cơ quan quản lý sử dụng bộ số liệu, tài liệu và bộ công cụ mô hình toán để dự báo lũ và ngập lưu vực sông Kỳ Cùng – Bằng Giang trong thời gian tới.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp để hoàn thiện dự án.

 
TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) nêu nhận xét 
 
 
 
 
Các thành viên Hội đồng nêu ý kiến nhận xét về Dự án 

Dự án đã nhận được sự đồng ý của Hội đồng với 8/9 phiếu đạt có chỉnh sửa.

Trả lời