Họp nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu phân vùng sương muối và xây dựng mô hình giám sát, cảnh báo sương muối, nhiệt độ thấp phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng tránh thiên tai ở các tỉnh miền núi, trung du phía đông Bắc Bộ”

Chiều nay, ngày 28 tháng 6 năm 2017, tại Phòng họp số 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu phân vùng sương muối và xây dựng mô hình giám sát, cảnh báo sương muối, nhiệt độ thấp phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng tránh thiên tai ở các tỉnh miền núi, trung du phía đông Bắc Bộ” do PGS.TS. Dương Văn Khảm làm chủ nhiệm; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là đơn vị chủ trì.

Sau khi đại diện Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở, Chủ tịch Hội đồng PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu điều khiển cuộc họp.

Đến tham dự cuộc họp còn có đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; đại diện Phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị chuyên môn trong và ngoài Viện.

Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt một số thông tin về mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu và những kết quả chính của đề tài, một số kết luận và kiến nghị.

Các thành viên Hội đồng đã đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề được trình bày trong báo cáo, chủ nhiệm đề tài trả lời, tiếp thu.

Các ủy viên Hội đồng đọc nhận xét cho báo cáo và các sản phẩm của đề tài và đánh giá kết quả, với tổng số 7 thành viên hội đồng có mặt đánh giá “Đạt yêu cầu”, kết quả cuối cùng của đề tài được hội đồng cấp cơ sở xếp loại đạt yêu cầu và có những tiếp thu, chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng và góp ý của các thành viên hội đồng trước khi trình nghiệm thu cấp Bộ.

Trả lời