Họp nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở năm 2016

Sáng nay, ngày 30 tháng 12 năm 2016, tại Phòng họp số 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống hồ chứa, đập dâng đến chế độ đo đạc và chất lượng số liệu của các trạm thủy văn trên lưu vực sông Mã – Chu do ThS. Văn Thị Hằng làm chủ nhiệm; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là đơn vị chủ trì.

Sau khi đại diện Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở, Chủ tịch Hội đồng PGS. TS. Dương Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu điều khiển cuộc họp.

 

Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

Tham dự cuộc họp có PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng và lãnh đạo và các cán bộ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Tài nguyên nước, là đơn vị thực hiện đề tài; đại diện Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và các đơn vị chuyên môn trong Viện.

Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt một số thông tin về mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu và những kết quả chính của đề tài, một số kết luận và kiến nghị.

Các ủy viên Hội đồng đọc nhận xét cho báo cáo và các sản phẩm của đề tài và đánh giá kết quả, với tổng số 7 thành viên hội đồng có mặt đánh giá 01 phiếu “xuất sắc” và 06 phiếu “Đạt yêu cầu”, kết quả cuối cùng của đề tài được hội đồng xếp loại đạt yêu cầu và có những tiếp thu, chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng và góp ý của các thành viên hội đồng.

Phòng KHĐTHTQT

Trả lời