Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng các hành động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA), 2013

LỜI GIỚI THIỆU

      Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. Sự phát thải quá mức khí nhà kình từ các hoạt động kinh tế – xã hội là nguyên nhân chính dẫn đến biến đổi khí hậu toàn cầu. Giảm phát thải khí nhà kính luôn là chủ đề chính của đàm phán tại Hội nghị các bên của Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Nghị định thư Kyoto năm 1997 đã quy định mục tiêu cắt giảm phát thải cụ thể đối với các nước phát triển. Đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, mặc dù không có nghĩa vụ giảm phát thải định lượng, nhưng cũng cần đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải chung toàn cầu để có thể giữ nhiệt độ trái đất vào cuối thế kỷ tăng không quá 20C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

      Năm 2007 tại Bali, Indonesia, khái niệm về các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) được xác định trong Kế hoạch hành động Bali và sau đó được chính thức hóa trong Thỏa thuận Copenhaghen năm 2009. NAMA là một khái niệm tương đối mới và được hiểu như là một công cụ để các nước đang phát triển có thể thực hiện các biện pháp giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia và phát triển bền vững đất nước với sự hỗ trợ của các nước phát triển về kỹ thuật, tài chính và tăng cường năng lực.

      Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao là cơ quan đầu mối, chủ trì hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện hiệu quả các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Viện Khoa học Khí tượng Khủy văn và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) xây dựng tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng các hành động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA)”.

      Tài liệu này cung cấp những thông tin cơ bản về NAMA, các bước xây dựng và thự hiện NAMA, các nguồn tài chính có thể được tiếp cận cho việc thực hiện NAMA ở Việt Nam và kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong xây dựng và thực hiện NAMA.

         Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng giới thiệu tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng các hành động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA)” để các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức tham khảo trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các giải pháp hiệu quả giảm nhẹ khí nhà kính phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Trả lời