KC.08.24/16-20

Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ quản lý đa thiên tai, xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó với đa thiên tai, áp dụng thí điểm cho khu vực ven biển Trung Trung bộ

Mã số: KC.08.24/16-20

Thuộc Chương trình: Chương trình Khoa học và Công nghcfệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai”

Mã số chương trình: KC.08/16-20

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương

2. Thư ký nhiệm vụ: TS. Nguyễn Xuân Hiển

3. Thời gian thực hiện: 06/2018 – 11/2020

4. Mục tiêu:

– Đánh giá được hiện trạng và xu thế biến đổi của một số loại hình thiên tai điển hình ở khu vực ven biển Trung Trung Bộ.

– Xây dựng được các phương pháp đánh giá rủi ro đa thiên tai và khung quản lý đa thiên tai.

– Xây dựng được bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó với đa thiên tai, áp dụng thí điểm cho khu vực ven biển Trung Trung Bộ.

5. Các sản phẩm chính:

Sản phẩm khoa học:

1. Báo cáo tổng quan các nghiên cứu về thiên tai, phương pháp đánh giá rủi ro đa thiên tai và khung quản lý đa thiên tai trên thế giới và ở Việt Nam;

2. Báo cáo đánh giá hiện trạng, dự tính xu thế biến đổi của một số loại hình thiên tai điển hình (bão; lũ, ngập lụt; lũ quét; nước dâng do bão; hạn hán) và hiện trạng đa thiên tai cho khu vực ven biển Trung Trung Bộ.

3. Báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai đối với một số thiên tai đơn điển hình (bão; lũ, ngập lụt; lũ quét; nước dâng do bão; hạn hán) cho khu vực ven biển Trung Trung Bộ.

4. Báo cáo về phương pháp đánh giá rủi ro đa thiên tai.

5. Báo cáo đề xuất khung quản lý đa thiên tai, so sánh khung phân tích đa thiên tai và đa rủi ro với các phương pháp hiện có về thiên tai đơn.

6. Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm cách tiếp cận đa thiên tai và đa rủi ro đối với trường hợp thiên tai xảy ra đồng thời hoặc liên tiếp trong một cơn bão điển hình (gió mạnh, mưa lớn, lũ, nước dâng do bão, sóng lớn…) cho khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão (Đà Nẵng, Quảng Nam).

7. Các bản đồ rủi ro thiên tai đơn tỷ lệ 1/250.000 cho 6 tỉnh khu vực Trung Trung Bộ và các bản đồ rủi ro đa thiên tai tỷ lệ 1/250.000 cho khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão điển hình.

8. Bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định cho các cơ quan quản lý nhằm giảm nhẹ rủi ro đa thiên tai, áp dụng thí điểm cho khu vực ven biển Trung Trung Bộ.

9. Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm cho một cơn bão đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam trong năm 2018 – 2020.

10. Báo cáo tóm tắt và Báo cáo tổng kết.

Sản phẩm là bài báo:

01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế;

04 bài báo khoa học trong nước.

Sản phẩm đào tạo:

Hỗ trợ đào tạo 01 tiến sỹ và 02 thạc sỹ.

6. Đánh giá về hiệu quả do đề tài mang lại

a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

– Cung cấp cơ sở khoa học về rủi ro thiên tai, rủi ro đa thiên tai.

– Góp phần nâng cao năng lực trong dự báo, cảnh báo rủi ro thiên tai, rủi ro đa thiên tai.

b) Hiệu quả về kinh tế -xã hội:

Sản phẩm của đề tài khi được áp dụng có thể cung cấp các công cụ hỗ trợ trong cảnh báo rủi ro thiên tai, rủi ro đa thiên tai. Đây là thông tin quan trọng góp phần vào việc ứng phó với thiên tai và phát triển kinh tế – xã hội tại khu vực nghiên cứu.

Trả lời