Thông báo Thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”; Công văn số 3135-CV/VPTW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

Theo Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, như sau:

1. Chức danh thi tuyển

Một Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự kiến phân công phụ trách các công tác về dịch vụ khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ 4.0 trong nghiên cứu và đào tạo khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu.

2. Các thông tin liên quan đến thi tuyển

a) Thông báo thi tuyển được đăng trên Báo Nhân dân, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Các nội dung liên quan đến thi tuyển như đối tượng; tiêu chuẩn, điều kiện dự thi; hồ sơ đăng ký dự thi… được quy định cụ thể tại các văn bản được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại địa chỉ www.monre.gov.vn), bao gồm:

– Quyết định số 3302/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Quyết định số 1485/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

a) Về thời gian

– Đăng thông báo thi tuyển: từ ngày 14/6/2019 đến ngày 04/7/2019.

– Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ: từ ngày 14/6/2019 đến ngày 04/7/2019 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

– Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: dự kiến từ ngày 16/7/2019 đến ngày 31/7/2019.

– Tổ chức thi viết: dự kiến từ ngày 08 – 09/8/2019.

– Tổ chức thi trình bày Đề án: dự kiến từ ngày 22 – 23/8/2019.

b) Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (ngoài bì Hồ sơ đề nghị ghi rõ chức danh dự tuyển).

Bộ Tài nguyên và Môi trường không trả lại hồ sơ khi thí sinh đã đăng ký dự thi./.

Tải Thông báo và các nội dung liên quan đến thi tuyển tại đây

Trả lời