Luật Khí tượng Thủy văn

Luật Khí tượng Thủy văn đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Nội dung văn bản luật trong tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/2016/Thang 7/Luat KTTV.pdf

Trả lời