Nghị đính số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV

Nghị đính số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn được đăng tải trong tệp kèm theo sau: /files/doc/2016/Thang 7/ND quy dinh chi tiet Luat KTTV.pdf

Trả lời