Những thông tin cập nhất về Biến đổi khí hậu dùng cho các đối tượng cộng đồng

 
Biến đổi khí hậu hiện đang được xem là thách thức lớn đối với nhận loại trong thế kỷ XXI. Kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ những biểu hiện của biến đổi khí hậu trong những năm gần đây, cụ thể là sự tăng lên của nhiệt độ trung bình toàn cầu, sự tan băng ở vùng cực và các dòng sông băng trên các đỉnh núi cao, dẫn đến sự dâng lên của mực nước biển. Biến đổi khí hậu làm gia tăng cường độ và tần suất xuất hiện của các hiện tượng thời tiết cực đoan, tác động đến mọi mặt hoạt động kinh tế – xã hội của con người

Trả lời