Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

Chức năng nhiệm vụ Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

1. Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm, hàng năm về khí tượng, thủy văn và môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Xây dựng, trình Viện trưởng các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ về khí tượng, thủy văn và môi trường của Phân viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

 

3. Tham gia xây dựng qui hoạch phát triển về khí tượng, thuỷ văn và môi trường;

 

4. Tham gia đào tạo cán bộ sau đại học về khí tượng, thuỷ văn và môi trường theo quy định của pháp luật; đào tạo lại nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức theo kế hoạch được giao;

 

5. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài hợp tác quốc tế về khí tượng, thủy văn và môi trường theo kế họach được giao;

 

6. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, điều tra khảo sát, phân tích hoá nghiệm, thực nghiệm chuyên đề về khí tượng, thủy văn và môi trường theo kế hoạch được giao;

 

7. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật về khí tượng, thủy văn và môi trường;

 

8. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ dưới hình thức hội nghị, hội thảo khoa học, biên tập, xuất bản ấn phẩm theo quy định của pháp luật;

 

9. Thực hiện các dịch vụ về khí tượng, thủy văn và môi trường theo qui định của Nhà nước, của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Viện Khí tượng Thuỷ văn;

 

10. Quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản thuộc Phân viện theo qui định của Nhà nước, của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Viện Khí tượng Thuỷ văn;

 

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

 

Trả lời