Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu

Ngày 16/8/2017, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã ký Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu.

Quyết định số 468/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu quy định chi tiết về tôn chỉ, mục địch hoạt động, cơ cấu tổ chức, quy trình đăng bài… của Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu.
Các thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

Trả lời