Quy định chi tiết đào tạo trình độ tiến sĩ (áp dụng đối với các NCS trúng tuyển từ năm 2017 trở đi)

Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (sau đây gọi tắt là Viện KTTVBĐKH) được thực hiện theo Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017; Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013 Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 887/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT.

         Quy định này áp dụng cho Cơ sở đào tạo và các nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu và học tập tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và thay thế Quyết định số 118/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu ban hành Quy định chi tiết đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, có thể tải về tại đây:

Trả lời