Thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

         Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019, cụ thể như sau:
 
 

Trả lời