Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam, 2011

 
Trái đất đang nóng dần lên do nồng độ các loại khí nhà kính trong bầu khí quyển đang có xu hướng tăng dần lên dẫn đến biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ tác động đến môi trường tự nhiên, mọi lĩnh vự kinh tế – xã hội, đến mọi người trên trái đất. Vì thế, biến đổi khí hậu là vấn đề kinh tế, địa lý và chính trị trọng tâm của loài người trong thế kỷ XXI.
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nghiêm trọng nhất. Biến đổi khí hậu sẽ tác động nặng nề đến đời sống, sản xuất, môi trường, hạ tầng cơ sở, sức khỏe cộng đồng ở nước ta. Chính vì vậy, Nhà nước coi việc xây dựng chiến lược tổng thể ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng là vấn đề sống còn và đã sớm xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng là vấn đề sống còn và đã sớm xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.
Một trong những lĩnh vực chịu tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu là tài nguyên nước, nhất là tài nguyên nước mưa và tài nguyên nước mạt. Do đó, để ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực có liên quan, các nhà hoạch định chính sách, quy hoạch và quản lý tài nguyên nước cũng như các ngành liên quan khác cần phải xét đến khả năng tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước.
 
 
Tác giả: PGS. TS. Trần Thanh Xuân
              PGS. TS. Trần Thục
              TS. Hoàng Minh Tuyển 
 
 

Trả lời