Thông báo các trường được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc Việt Nam

      Căn cứ vào Thông báo số 691/TB-QLCL ngày 8 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo chứng chỉ ngoại ngữ theo khung  năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, 
 
       Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trân trọng gửi thông tin đến các nghiên cứu sinh đang nghiên cứu và học tập tại Viện. 
 
 

Trả lời