Thông báo xét chức danh GS, PGS tại HDCDGS cơ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu năm 2017

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học của Quý đơn vị đăng ký ứng viên chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Viện.

Căn cứ Thông báo số 37/TB-HĐCDGSNN ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017;

Căn cứ năng lực, kinh nghiệm và quá trình xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư cơ sở từ năm 1996 đến nay, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có đủ điều kiện và dự kiến thành lập Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2017, ngành Khoa học Trái đất – Mỏ,

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học của Quý đơn vị đăng ký ứng viên chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Viện.

Đơn đăng ký xin gửi về Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, Số 23 Ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội trước ngày 28 tháng 7 năm 2017.

Chi tiết xin liên hệ: Bà Trần Thanh Thủy, điện thoại (024) 3835 5815; Email: thuybk77@gmail.com.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ thông báo Lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư cơ sở năm 2017 của Viện tới các ứng viên.

Tài liệu kèm theo: Mẫu Đơn đăng ký của ứng viên.

                                                  Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 

Trả lời