Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Đào Hương Giang

  1. Tên luận án: Nghiên cứu lượng giá tổn thất kinh tế do suy thoái hệ sinh thái vùng biển đảo Phú Quốc dưới tác động của biến đổi khí hậu

– Mã số: 9440221

– Ngành: Biến đổi khí hậu

  1. Nghiên cứu sinh: Đào Hương Giang

Người hướng dẫn: TS. Bạch Quang Dũng

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

  1. Giới thiệu về luận án:

Vùng biển đảo Phú Quốc có đa dạng sinh học cao với các các hệ sinh thái đặc trưng như rừng trên đảo, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và rạn san hô. Các hệ sinh thái này không chỉ có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu mà còn mang lại nhiều giá trị, lợi ích to lớn về mặt kinh tế xã hội. Tuy nhiên những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu đang gây suy thoái các hệ sinh thái, kéo theo những tổn thất đáng kể về giá trị kinh tế mà các hệ sinh thái đó mang lại. Vì vậy mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá được tổn thất kinh tế do suy thoái hệ sinh thái vùng biển đảo Phú Quốc dưới tác động của biến đổi khí hậu dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm giảm tổn thất kinh tế tại khu vực này có nguyên nhân từ biến đổi khí hậu.

  1. Liệt kê những đóng góp mới của luận án (lượng hóa thật cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn, gạch đầu dòng cho từng đóng góp mới)
  • Về mặt lý luận: Luận án góp phần xây dựng cơ sở lý luận và quy trình lượng giá tổn thất kinh tế do suy thoái các hệ sinh thái dưới tác động của biến đổi khí hậu.
  • Về mặt thực tiễn:

+ Áp dụng quy trình tổng hợp đánh giá tổn thất kinh tế do biến đổi khí hậu gây suy thoái hệ sinh thái, luận án đã dự báo được mức độ suy thoái các hệ sinh thái và lượng giá được tổng tổn thất kinh tế do suy thoái các hệ sinh thái Phú Quốc theo kịch bản biến đổi khí hậu RCP 4.5 và RCP 8.5 đến năm 2050. Trong đó, tổn thất giá trị kinh tế cho ngành du lịch và khai thác thủy sản là rất lớn, tổn thất giá trị phi sử dụng là thấp nhất.

+ Đề xuất được 3 nhóm giải pháp nhằm giảm tổn thất kinh tế do suy thoái các hệ sinh thái vùng biển đảo Phú Quốc gồm: Bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái đã suy thoái dưới tác động của biến đổi khí hậu; Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các hệ sinh thái dưới tác động của biến đổi khí hậu; Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng.

Các thông tin của luận án có thể tải theo đường link dưới đây:

1. Luận án

2. Tom tat luan an TV

3. Tom tat luan an TA

4. Trang thong tin diem moi TV+TA