Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN về việc Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ phát triển KH&CN quốc gia hỗ trợ

Tải văn bản thông tư tại tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/2016/Thang 8/Thong Tu 09.pdf
Tải các phụ lục kèm theo thông tư tại tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/2016/Thang 8/Phu luc TT 09.doc 

Trả lời