Thông tư số 16/2016/TT-BTNMT ngày 11/7/2016 ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Long An

Ngày 11 tháng 7 năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Long An.
 
Nội dung thông tư trong tệp kèm theo dưới đây: 

Trả lời