Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo

Ngày 25 tháng 7 năm 2016, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo.

Nội dung thông tư trong tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/Thong tu 18.PDF

Trả lời