Tích hợp vấn đề Biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, 2012

LỜI GIỚI THIỆU

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Những báo cáo gần đây của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) đã xác nhận rằng biến đổi khí hậu thực sự đang diễn ra và gây ra nhiều tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Nhận thức rõ nguy cơ của biến đổi khí hậu đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Chính phủ Việt Nam đã thông qua Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu (theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính Phủ). Một trong tám nhiệm vụ của Chương trình là tích hợp yếu tố biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, phát triển ngành và địa phương. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với cả toàn cầu nên các nhà hoạch định chính sách gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ của Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu là thực hiện việc tích hợp, lồng ghép vấn đề BĐKH vào quá trình xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2011 – 2020) và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2011 – 2015).

Để hỗ trợ cho các nhà hoạch định chính sách trong việc tích hợp biến đổi khí hậu vào các kế hoạch phát triển, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường xây dựng “Hướng dẫn tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tếxã hội các cấp quốc gia/ngành và địa phương”. Được biên soạn phần lớn dựa trên các hướng dẫn tích hợp nội dung biến đổi khí hậu của nhiều nguồn khác nhau cả trong lẫn ngoài nước và có sự tổng hợp, sửa đổi để phù hợp với tình hình cụ thể hiện nay tại Việt Nam, cuốn sách hướng dẫn cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách cái nhìn tổng quan về tích hợp biến đổi khí hậu, các hoạt động cần thực hiện trước khi tích hợp, quy trình tích hợp cũng như các công cụ hỗ trợ các hoạt động trước và trong quá trình tích hợp.

Mặc dù đã rất nỗ lực trong quá trình biên soạn, tuy nhiên đây là một vấn đề mới nên cuốn Tài liệu hướng dẫn này không thể tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi hy vọng rằng, cuốn sách sẽ có những đóng góp nhất định trong việc định hình quy trình tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào Chiến lược, Quy hoạch và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp quốc gia, ngành và các địa phương.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này.

Tác giả:

          PGS. TS. Trần Thục
          TS. Huỳnh Thị Lan Hương
          ThS. Đào Minh Trang 

Trả lời