Ứng dụng thông tin khí hậu và dự báo khí hậu phục vụ các ngành kinh tế – xã hội và phòng tránh thiên tai ở Việt Nam, 2012

Mở đầu:
Nghiên cứu và dự báo khí hậu (DBKH) luôn là mũi nhọn trong các hoạt động phục vụ khí tượng thủy văn trong và ngoài nước.
Ở nhiều nước trên thế giới, DBKH đã được triển khai thông qua nhiều chương trình, dự án. Sản phẩm của chúng là các bản tin DBKH nghiệp vụ đinh kỳ và không định kỳ. Thông tin khí hậu và DBKH được khai thác một cách hiệu quả phục vụ các ngành kinh tế – xã hội khác nhau như nông nghiệp, tài nguyên nước, nâng cao sức khỏe cộng đồng và phòng tránh thiên tai.
 
Tác giả:
       PGS. TS. Trần Thục.
       PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng. 

Trả lời