TNMT.04.40

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học để đánh giá tính dễ bị tổn thương do thay đổi của môi trường tự nhiên và tích hợp các giải pháp thích ứng vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mã số: TNMT.04.40

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Thị Diệu Hằng

2. Thời gian thực hiện: 06/2013-06/2015

3. Mục tiêu:

1. Đánh giá mức độ tác động do thay đổi dài hạn một số thành phần vật lý trong môi trường tự nhiên (nhiệt độ, lượng mưa, nước biển dâng) đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, chú trọng một số lĩnh vực chính (nông nghiệp, thủy sản, cơ sở hạ tầng) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Nghiên cứu tích hợp các hành động ứng phó vào quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển của một số ngành, lĩnh vực chính (nông nghiệp, thủy sản, cơ sở hạ tầng) của tỉnh.

4. Các sản phẩm chính:

1. Bản đồ ngập lụt ứng với các kịch bản BĐKH (1/25.000);

2. Bản đồ chỉ số dễ bị tổn thương cho tỉnh Thừa Thiên Huế (1/25.000);

3. Khung tích hợp vấn đề biến đổi môi trường vào quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội;

4. 02 Bài báo;

        5. Kết quả đào tạo sau đại học: Đào tạo 01 Tiến sĩ.

Trả lời