TNMT.05.50

Đề tài: Nghiên cứu biến động hình tháicửa sông Cổ Chiên dưới tác động thủy động lực.

Mã số: TNMT.05.50

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Văn Hồng

2. Thời gian thực hiện: 2014-2015

3. Mục tiêu:

1. Đánh giá sự biến đổi hình thái cửa sông Cổ Chiên dưới tác động của thủy động lực theo không gian và thời gian.

2. Đề xuất các giải pháp bảo vệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vựccửa sông Cổ Chiên

4. Các sản phẩm chính:

1. Bộ cơ sở dữ liệu các thông số về khí tượng, thủy văn, hải văn và trầm tích ở cửa sông Cổ Chiên;

2. Báo cáo phân tích đánh giá hình dạng cửa sông và các bãi bồi, cồn cátở cửa sông Cổ Chiên;

3. Bộ tham số của mô hình, kết quả tính toán mực nước, sóng, dòng chảy, vận chuyển bùn cát ở cửa sông Cổ Chiên;

4. Kết quả tính toán xử lý ảnh viễn thám ở cửa sông Cổ Chiên;

5. Kết quả các đề xuất và giải pháp bảo vệ và phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở cửa sông Cổ Chiên;

6. 01 bài báo;

        7. Hỗ trợ Đào tạo 01 thạc sĩ.

Trả lời