TNMT.2016.05.21

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động của sự thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước lưu vực sông Se San – Serepok.

Mã số: TNMT.2016.05.21

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Văn Đại.

2. Thời gian thực hiện: 07/2016 – 12/2018.

3. Mục tiêu:

1. Xây dựng được quy trình đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước mặt cho lưu vực sông;

2. Áp dụng thử nghiệm đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước mặt cho lưu vực sông Sê San và Srêpôk;

4. Đề xuất được các giải pháp sử dụng đất hợp lý để giảm thiểu các tác động bất lợi của thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước mặt cho lưu vực sông Sê San và Srêpôk.

4. Các sản phẩm chính:

1. Bộ số liệu, dữ liệu, bản đồ và các tài liệu phục vụ nghiên cứu của đề tài;

2. Quy trình đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước mặt;

3. Báo cáo đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước mặt lưu vực các sông Sê San và Srêpôk;

4. Bản đồ phân vùng tài nguyên nước mặt tỷ lệ 1:100.000 (hiện trạng và thay đổi theo các kịch bản thay đổi SDĐ) của lưu vực các sông Sê San và Srêpôk;

5. Các giải pháp và kiến nghị trong định hướng, xây dựng và thực hiện quy hoạch sử dụng đất, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước mặt bền vững;

6. Tài liệu Hướng dẫn phương pháp đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước mặt cho lưu vực sông;

7. 02 Bài báo khoa học;

8. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ;

9. Báo cáo tổng kết của đề tài nghiên cứu.

Trả lời