TNMT.2017.05.04

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học phân cấp cấp độ
rủi ro cho các loại hình thiên tai ở Việt Nam

Mã số: TNMT.2017.05.04

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Xuân Hiển

2. Thời gian thực hiện: 2017-2019

3. Mục tiêu:

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định, phân cấp cấp độ rủi ro cho các loại hình thiên tai ở Việt Nam;

Xây dựng bộ tiêu chí phân cấp cấp độ rủi ro cho các loại hình thiên tai phục vụ điều chỉnh Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Các sản phẩm chính:

Báo cáo tổng quan các nghiên cứu và phương pháp xác định, phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai;

Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng thiên tai tại Việt Nam;

Báo cáo cơ sở khoa học xác định, phân cấp cấp độ rủi ro cho các loại hình thiên tai ở Việt Nam;

Bộ tiêu chí phân cấp cấp độ rủi ro cho các loại hình thiên tai và Hướng dẫn xác định, phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai;

Báo cáo rà soát, đánh giá và đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi trong Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg về cấp độ rủi ro thiên tai;

Báo cáo tổng kết;

2 bài báo.

Trả lời