TNMT.2016.02.21

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ lập kế hoạch sử dụng nước cho lưu vực sông Ba và sông Kôn ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Mã số: TNMT.2016.02.21

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lương Hữu Dũng.

2. Thời gian thực hiện: 07/2016 – 12/2018.

3. Mục tiêu:

Xây dựng và thử nghiệm công nghệ dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ kế hoạch sử dụng nước cho lưu vực sông Ba và sông Kôn ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

4. Các sản phẩm chính:

– Số liệu, dự liệu phục vụ nghiên cứu đề tài (cập nhật từ 2011-2015);

– Báo cáo xác định đặc điểm tự nhiên, hiện trạng sử dụng nước và diễn biến khí tượng thủy văn và tài nguyên nước mặt vùng nghiên cứu;

– Phương pháp tính, dự báo tài nguyên nước mặt;

– Công nghệ dự báo tài nguyên nước mặt;

– Quy trình dự báo tài nguyên nước mặt và hướng dẫn sử dụng công nghệ;

– Các bản tin dự báo TNN mặt sông Ba, sông Kôn;

– 02 bài báo khoa học;

– Báo cáo tổng kết đề tài và toàn bộ các báo cáo nội dung thực hiện.

Trả lời