TNMT.2017.05.06

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định cấp độ
rủi ro thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn, áp dụng thử nghiệm cho khu vực Nam
Bộ

Mã số: TNMT.2017.05.06

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Đình Trọng

2. Thời gian thực hiện: 2017-2019

3. Mục tiêu:

Xác định được cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc xác định cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra;

Xây dựng được quy trình, hướng dẫn kỹ thuật và bộ công cụ xác định cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra, áp dụng thử nghiệm cho khu vực Nam Bộ;

Dự thảo đề xuất sửa đổi nội dung phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn trong Quyết định 44/2014/QĐ-TTg về việc quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

4. Các sản phẩm chính:

Bộ số liệu, tài liệu điều tra khảo sát về hạn hán, mực nước, xâm nhập mặn, số liệu thiệt hại về kinh tế xã hội (số liệu cập nhật đến 2015);

Báo cáo cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc xác định cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra;

Bộ chỉ tiêu phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn;

Bộ công cụ xác định cấp độ rủi ro do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra và quy trình, hướng dẫn kỹ thuật;

Báo cáo kết qủa thử nghiệm;

Dự thảo đề xuất sửa đổi nội dung phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn trong Quyết định 44/2014/QĐ-TTg;

Tập báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài;

2 bài báo.

Trả lời