TNMT.2018.02.08

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng phương pháp mô phỏng biến động thảm phủ và đánh giá tác động đến tài nguyên nước cho hai lưu vực sông thuộc khu vực Bắc Trung Bộ

Mã số: TNMT.2018.02.08

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thanh Bằng

2. Thời gian thực hiện: 2018 – 2020

3. Mục tiêu:

Xác định được phương pháp mô hình mô phỏng định lượng tác động dài hạn của biến động thảm phủ đối với tài nguyên nước theo lưu vực;

Áp dụng thí điểm phương pháp mô hình mô phỏng tác động của biến động thảm phủ đến tài nguyên nước cho lưu vực sông Hương và lưu vực sông Cả;

Đề xuất được quy trình mô phỏng định lượng tác động dài hạn của biến động thảm phủ đối với tài nguyên nước theo lưu vực sông.

4. Các sản phẩm chính:

Khung phương pháp tiếp cận mô hình mô phỏng biến động thảm phủ đến tài nguyên nước lưu vực sông;

Báo cáo áp dụng phương pháp mô phỏng biến động trạng thái, không gian thảm phủ lưu vực sông Hương và lưu vực sông Cả;

Đánh giá định lượng sự thay đổi tài nguyên nước mặt của lưu vực sông Cả, sông Hương theo các kịch bản: 2015-2030, 2020-2030;

Báo cáo và đề xuất quy trình mô phỏng định lượng tác động dài hạn của biến động thảm phủ tới tài nguyên nước theo lưu vực sông;

2 bài báo khoa học.

Trả lời