TNMT.2021.562.05

Đề tài: Nghiên cứu hoạt động của tín phong (Trade wind) và ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu ở Việt Nam

Mã số: TNMT.2021.562.05

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Đăng Mậu

2. Thời gian thực hiện: 2021 – 2022

3. Mục tiêu:

– Xác định được quy luật hoạt động của tín phong khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương;

– Làm rõ được ảnh hưởng của tín phong đến thời tiết, khí hậu ở Việt Nam.

4. Các sản phẩm chính:

– Báo cáo về quy luật hoạt động của tín phong khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương;

– Báo cáo về ảnh hưởng tín phong đến thời tiết, khí hậu ở Việt Nam;

– Báo cáo đánh giá tương tác giữa tín phong với ENSO, gió mùa và hệ quả thời tiết, khí hậu và cực đoan trên lãnh thổ Việt Nam (trên biển và đất liền);

– Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo chuyên đề;

– 01 bài báo quốc tế và 03 bài báo trong nước;

– Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

Trả lời