TNMT.2023.996.02

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng danh mục quy chuẩn kĩ thuật các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác giám định tư pháp

Mã số: TNMT.2023.996.02

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Doãn Hà Phong

  1. Thời gian thực hiện: 12/2022 – 12/2024
  2. Mục tiêu:

– Xây dựng danh mục quy chuẩn kĩ thuật các lĩnh vực thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường phục vụ công tác giám định tư pháp.

– Áp dụng thử nghiệm cho lĩnh vực tài nguyên nước

  1. Các sản phẩm chính:

– Báo cáo cơ sở khoa học xây dựng danh mục quy chuẩn kỹ thuật các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác giám định tư pháp;

– Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm cho tài nguyên nước năm 2024;

– Báo cáo tổng kết đề tài và báo cáo tóm tắt

– 03 bài báo trong nước công bố trên tạp chí chuyên ngành;