TNMT.2024.01.06

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất phương pháp tính GDP xanh loại II phù hợp với điều kiện Việt Nam. Áp dụng thí điểm cho một địa phương (cấp tỉnh)

Mã số: TNMT.2024.01.06

  1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Đăng Hùng
  2. Thời gian thực hiện: 24 tháng (01/2024 – 12/2025)
  3. Mục tiêu:

– Cung cấp cơ sở khoa học để đề xuất phương pháp tính GDP xanh loại II phù hợp ở Việt Nam.

– Áp dụng tính toán thí điểm cho một địa phương.

  1. Các sản phẩm chính:

– Báo cáo nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về phương pháp tính GDP xanh của các quốc gia đã thực hiện trên thế giới;

– Báo cáo đề xuất lựa chọn phương pháp tính GDP xanh loại II phù hợp điều kiện Việt Nam;

– Báo cáo tính GDP xanh loại II, áp dụng thí điểm tại một địa phương (cấp tỉnh);

– Báo cáo tổng kết đề tài;

– 2 bài báo trên tạp chí chuyên ngành;

– Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ.