Xây dựng Chương trình “Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, trượt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn

I. Mục tiêu dự án:

Khảo sát, thu thập tài liệu, thông tin về thiên tai, phân vùng thiên tai, đánh giá rủi ro thiên tai, xác định sự cần thiết, mục tiêu, nội dung, hoạt động chính, phạm vi thực hiện Chương trình trình Chính phủ.

II. Nội dung chính dự án:

1. Kho sát, thu thp tài liu, s liu phc v xây dng nhim v xây dng Chương trình.

2. X lý, tng hp tài liu, s liu điu tra, thu thp.

3. Phân tích, xác định mc tiêu, nhim v, ni dung và các hot động ch yếu ca Chương trình.

4. Xác định kinh phí và kế hoch thc hin Chương trình

5. T chc hi tho ly ý kiến v khung và các D án thành phn ca Chương trình.

6. Hoàn thin Chương trình, chun b h sơ trình B phê duyt.

III. Sản phẩm chính dự án:

Báo cáo thuyết minh Chương trình “Cp nht phân vùng ri ro thiên tai, lp bn đồ cnh báo thiên tai, đặc bit là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, trượt l đất, hn hán, xâm nhp mn.

H sơ trình cp có thm quyn phê duyt.

Các sn phm trung gian bao gm:

Báo cáo thuyết minh các d án thành phn.

Các báo cáo tng hp ni dung đã thc hin ca nhim v.

IV. Phạm vi thực hiện dự án: Toàn bộ lãnh thổ và hải đảo Việt Nam

V. Quyết định phê duyệt dự án

Quyết định số 1942/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29 tháng 8 năm 2016 phê duyệt dự án, nhiệm vụ chuyên môn mở mới bổ sung năm 2016.

VI. Tổng kinh phí thực hiện dự án:

440,000,000 đồng (Bốn trăm bốn mươi triệu đồng).

Ngun vn: Ngân sách Nhà nước ngun S nghip kinh tế.

Trả lời