Viện Khoa học Khí tượng Thủy Văn
& Biến đổi khí hậu

BẢN TIN DỰ BÁO
VỀ CHÚNG TÔI

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà
Viện trưởng

TS. Nguyễn Quốc Khánh
Phó Viện trưởng

TS. Lê Ngọc Cầu
Phó Viện trưởng

360+

Đề tài cấp quốc gia, cấp bộ

8++

Giáo sư, Phó Giáo sư

33+

Tiến sĩ

80++

Thạc sĩ

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

Xem thêm