Dự án: “Điều tra khảo sát vết các-bon và đề xuất hệ thống giám sát các-bon đen ở Việt Nam

Mục tiêu dự án:

Điều tra khảo sát vết các-bon và đề xuất hệ thống giám sát các-bon đen ở Việt Nam để hỗ trợ hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Việt Nam theo cam kết giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC)

II. Nội dung chính dự án:

1) Tổng quan về kiểm kê và giám sát các bon đen của các ngành/lĩnh vực;

2) Khảo sát và xác định được nguồn các-bon đen của các ngành/lĩnh vực ở Việt Nam nhằm hỗ trở kiểm kê phát thải khí nhà kính;

3) Xác định và lựa chọn được phương pháp kiểm kê và giám sát phát thải các-bon đen phù hợp với Việt Nam;

4) Kiểm kê phát thải các-bon đen ở Việt Nam cho các năm 2014 và 2016 và 2022;

5) Đề xuất hệ thống giám sát, báo cáo phát thải các-bon đen cho một số ngành/lĩnh vực ở Việt Nam.

III. Sản phẩm chính dự án:

1) Báo cáo tổng quan về xác định dấu vết các bon đen và đề xuất hệ thống giám sát các-bon đen của Việt Nam;

2) Báo cáo khảo sát vết các-bon đen ở Việt Nam nhằm chỉ ra những dấu vết các-bon đen trong hoạt động phát triển kinh tế ở Việt Nam; 

3) Báo cáo đề xuất hệ thống giám sát các-bon đen ở Việt Nam;

4) Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

V. Phạm vi thực hiện dự án: Họa động sản xuất của nhà máy xi măng và điện than: toàn quốc; hoạt động giao thông đường bộ của 4 tỉnh/thành phố (Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh).
VI. Quyết định phê duyệt dự án số 768/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 4 năm 2021

Trả lời