Phê duyệt Báo cáo dự án hoàn thành “Tăng cường năng lực phục vụ quản lý thiên tai (lũ lụt, lũ quét) và bảo vệ môi trường nước các lưu vực sông biên giới thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng”

Ngày 16/7/2021, Bộ TNMT đã phê duyệt báo cáo kết quả nhiệm vụ chuyên môn hoàn thànhDự án “Tăng cường năng lực phục vụ quản lý thiên tai (lũ lụt, lũ quét) và bảo vệ môi trường nước các lưu vực sông biên giới thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng”

Trả lời