Phê duyệt báo cáo kết quả nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành Dự án “Triển khai một số hành động chính sách bắt buộc về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng biến đổi khí hậu trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu…”

Ngày 11/6/2021, Bộ TNMT đã phê duyệt báo cáo kết quả nhiệm vụ chuyên môn hoàn thànhDự án “Triển khai một số hành động chính sách bắt buộc về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng biến đổi khí hậu trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ”

Trả lời