Phê duyệt Báo cáo kết quả nhiệm vụ hoàn thành dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu của Việt Nam”

Ngày 15/7/2021, Bộ TNMT đã phê duyệt báo cáo kết quả nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành Dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu của Việt Nam”

Trả lời