2015.04.22

Đề tài: Nghiên cứu hiệu quả kinh tế trong giảm nhẹ khí nhà kính cho lĩnh vực quản lý chất thải.

Mã số: 2015.04.22

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Tiến Anh; ThS. Trần Phương.

2. Thời gian thực hiện: 01/2015 – 12/2016.

3. Mục tiêu:

– Đánh giá được tiềm năng giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn đô thị;

– Đề xuất được mô hình lượng hóa hiệu quả kinh tế của các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn đô thị;

– Đề xuất được bộ chỉ tiêu lựa chọn và định hướng ưu tiên giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn đô thị.

4. Các sản phẩm chính:

– Báo cáo đánh giá tiềm năng giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải;

– Mô hình lượng hóa hiệu quả kinh tế của các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải;

– Báo cáo phân tích hiệu quả kinh tế của các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải;

– Bộ tiêu chí lựa chọn giảm nhẹ khí nhà kính;

– Các định hướng ưu tiên giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải;

– Báo cáo tổng kết đề tài;

– 02 bài báo khoa học ;

– Hỗ trợ đào tạo 1 Tiến sĩ.

Trả lời