Báo cáo kết thúc dự án: Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính, 2013

Báo cáo kết thúc dự án:
Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam
nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính, 2013
 
Cơ quan chủ qản:             Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan thực hiện:          Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
Cơ quan đồng thực hiện: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
                                         Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan tài trợ:                Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)
 
 

Trả lời