Đề tài cấp cơ sở năm 2017

Đề tài: Đánh giá tính bất định của mô hình mưa – dòng chảy gây ra do số liệu đầu vào và hệ thông số mô hình sử dụng phương pháp GLUE nhằm nâng cao hiệu quả dự báo tác nghiệp, áp dụng cho lưu vực sông Lô

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Thị Kim Ngân

2. Thời gian thực hiện: 2017 – 2018

3. Mục tiêu:

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp GLUE ước lượng bất định của dữ liệu đầu vào (mưa) và bộ tham số mô hình SURR trong mô phỏng dòng chảy lũ cho lưu vực khu giữa sông Lô từ trạm thủy văn Hà Giang đến trạm Hàm Yên;

Thí điểm dự báo lũ mùa lũ năm 2017 cho khu vực nghiên cứu dựa trên dữ liệu mưa dự báo.

4. Các sản phẩm chính:

Bộ dữ liệu đầu vào và kết quả của mô hình SURR cho lưu vực nghiên cứu;

Báo cáo Ứng dụng phương pháp GLUE ước lượng bất định cho dữ liệu đầu vào (mưa) và bộ tham số mô hình SURR trong mô phỏng dòng chảy lũ cho lưu vực khu giữa từ trạm thủy văn Hà Giang đến trạm thủy văn Hàm Yên, thí điểm dự báo lũ cho mùa lũ năm 2017;

Báo cáo tổng kết đề tài;

01 Bài báo.

Trả lời