Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KHOA HỌC, ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
(Theo Quyết định số 178/QĐ-VKTTVBĐKH, ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế)
      Vị trí và chức năng
      Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp Viện trưởng tổ chức, điều hành, quản lý các công tác khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; đào tạo trình độ tiến sĩ; thông tin và thư viện của Viện theo quy định của pháp luật.

      Nhiệm vụ và quyền hạn

      1. Công tác khoa học và công nghệ

      a) Xây dựng, trình Viện trưởng ban hành các quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Viện; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

      b) Xây dựng, trình Viện trưởng các chiến lược phát triển khoa học và công nghệ; kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

      c) Tổ chức xác định, xét duyệt danh mục và thuyết minh các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về các lĩnh vực nghiên cứu của Viện; tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện; công bố, tuyên truyền, đánh giá tình hình ứng dụng; phối hợp chuyển giao kết quả nghiên cứu theo quy định.

      d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định.
        2. Công tác đào tạo trình độ tiến sĩ

      a) Xây dựng, trình Viện trưởng ban hành các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

       b) Phối hợp đề xuất phương hướng, kế hoạch, quy mô, chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ cho các chuyên ngành đào tạo.

      c) Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức đăng ký nhập học, đăng ký môn học, đăng ký bộ môn đào tạo; trình Viện trưởng ban hành quyết định công nhận cán bộ hướng dẫn và đề tài luận án tiến sĩ, quyết định về học phần bổ sung, học phần trình độ tiến sĩ, kế hoạch nghiên cứu và học tập của nghiên cứu sinh; tổ chức chấm điểm tiểu luận, các học phần, bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp, phản biện độc lập luận án tiến sĩ và các buổi họp của Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện; trình Viện trưởng xem xét quyết định việc chuyển cơ sở đào tạo, điều chỉnh, thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ, bổ sung hoặc thay đổi cán bộ hướng dẫn, gia hạn học tập, bảo vệ luận án tiến sĩ sau khi hết thời hạn đào tạo, trả nghiên cứu sinh về cơ quan hoặc địa phương.

         3. Công tác hợp tác quốc tế

      a) Xây dựng, trình Viện trưởng ban hành các quy định về công tác hợp tác quốc tế của Viện; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

        b) Xây dựng, trình Viện trưởng các kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về hợp tác quốc tế của Viện.

        c) Chủ trì hoặc phối hợp đón tiếp các đoàn khách quốc tế và quản lý các đoàn ra của Viện; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án hợp tác quốc tế theo quy định.

           4. Công tác thông tin và thư viện

        a) Xây dựng, trình Viện trưởng các kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về thông tin và thư viện của Viện.

b) Quản lý phòng máy, hệ thống máy chủ, bảo đảm an ninh mạng cho toàn hệ thống của Viện và quản lý trang thông tin điện tử của Viện.

c) Chủ trì xây dựng hệ thống tra cứu thông tin thư viện của Viện; chủ trì thu nhận lưu chiểu xuất bản phẩm: Luận án tiến sĩ bảo vệ tại Viện, báo cáo tổng kết của các nhiệm vụ khoa học công nghệ và nhiệm vụ chuyên môn đã được nghiệm thu, kỷ yếu hội nghị, hội thảo, sách, giáo trình và các loại hình tài liệu khác.

d) Chủ trì thực hiện công tác trả, mượn sách thư viện; biên mục các tài liệu mới vào thư viện sách và đặt báo thư viện hàng quý, hàng năm.

5. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao.

6. Thường trực Hội đồng Khoa học Công nghệ và Đào tạo của Viện.

7. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện; tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Viện.

8. Quản lý tổ chức, biên chế, viên chức, người lao động, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định và theo phân công của Viện trưởng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

Trả lời