Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KHOA HỌC, ĐÀO TẠO, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TẠP CHÍ
(Theo Quyết định số 45/QĐ-VKTTVBĐKH, ngày 16 tháng 1 năm 2024 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí)
 
      Vị trí và chức năng
 
    Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp Viện trưởng tổ chức, điều hành, quản lý các công tác khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; đào tạo trình độ tiến sĩ; thông tin và thư viện; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu; quản lý Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.
 

      Nhiệm vụ và quyền hạn

      1. Công tác khoa học và công nghệ

      a) Xây dựng, trình Viện trưởng ban hành các quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Viện; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

      b) Xây dựng, trình Viện trưởng các chiến lược phát triển khoa học và công nghệ; kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

      c) Tổ chức xác định, xét duyệt danh mục và thuyết minh các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về các lĩnh vực nghiên cứu của Viện; tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện; công bố, tuyên truyền, đánh giá tình hình ứng dụng; phối hợp chuyển giao kết quả nghiên cứu theo quy định.

      d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định.
 
        2. Công tác đào tạo trình độ tiến sĩ

      a) Xây dựng, trình Viện trưởng ban hành các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

       b) Phối hợp đề xuất phương hướng, kế hoạch, quy mô, chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ cho các chuyên ngành đào tạo.

      c) Quản lý, phối hợp tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ cho các ngành đào tạo. 

         3. Công tác hợp tác quốc tế

      a) Xây dựng, trình Viện trưởng ban hành các quy định về công tác hợp tác quốc tế của Viện; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

        b) Xây dựng, trình Viện trưởng các kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về hợp tác quốc tế của Viện.

        c) Chủ trì hoặc phối hợp đón tiếp các đoàn khách quốc tế và quản lý các đoàn ra của Viện; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án hợp tác quốc tế theo quy định.

           4. Công tác thông tin và thư viện

        a) Xây dựng, trình Viện trưởng các kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về thông tin và thư viện của Viện.

b) Quản lý trang thông tin điện tử của Viện.

c) Chủ trì xây dựng hệ thống tra cứu thông tin thư viện của Viện; chủ trì thu nhận lưu chiểu xuất bản phẩm: Luận án tiến sĩ bảo vệ tại Viện, báo cáo tổng kết của các nhiệm vụ khoa học công nghệ và nhiệm vụ chuyên môn đã được nghiệm thu, kỷ yếu hội nghị, hội thảo, sách, giáo trình và các loại hình tài liệu khác.

d) Chủ trì thực hiện công tác trả, mượn sách thư viện; biên mục các tài liệu mới vào thư viện sách và đặt báo thư viện hàng quý, hàng năm.

5. Công tác quản lý Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu

a) Xây dựng và trình Viện trưởng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Tạp chí và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Tổ chức thực hiện biên tập, xuất bản và phát hành tạp chí.

c) Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu; giới thiệu những thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, môi trường và biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua hoạt động báo chí.

d) Tổ chức thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Tạp chí, lưu trữ các ấn phẩm và tài liệu Tạp chí theo quy định; xây dựng và duy trì hoạt động đăng tải thông tin của Tạp chí trên trang thông tin điện tử của Viện theo quy định của pháp luật. 

đ) Tổ chức mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành, các báo, tạp chí, mở rộng mạng lưới tuyên truyền; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo cộng tác viên.

e) Thực hiện các hoạt động dịch vụ chế bản, in ấn theo quy định của pháp luật.

6. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao.

7. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện; tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Viện.

8. Quản lý tổ chức, biên chế, viên chức, người lao động, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định và theo phân công của Viện trưởng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

 

Trả lời