Phòng Kế hoạch – Tài chính

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
(Theo Quyết định số 173/QĐ-VKTTVBĐKH, ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch – Tài chính)

Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng về quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán; quản lý sử dụng tài sản, đầu tư xây dựng và thống kê thuộc phạm vi quản lý của Viện theo quy định.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác kế hoạch, tài chính:

a) Chủ trì hướng dẫn xây dựng, tổng hợp và bảo vệ kế hoạch, kế hoạch điều chỉnh, bổ sung và dự toán ngân sách nhà nước dài hạn, trung hạn, hàng năm về các lĩnh vực hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện.

b) Trình Viện trưởng phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm được Bộ giao và hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị trực thuộc Viện.

c) Xây dựng phương án tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính dài hạn, trung hạn, hàng năm của Viện.

d) Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn các đơn vị chuyên môn, các chủ nhiệm chương trình, đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ khoa học công nghệ lập dự toán kinh phí thực hiện theo quy định.

đ) Tham gia thẩm định, xét duyệt dự toán các nhiệm vụ theo quy định.

e) Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý của Viện.

f) Chủ trì giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện theo kế hoạch, tổ chức nghiệm thu khối lượng, báo cáo kết thúc các dự án theo quy định.

g) Phối hợp quản lý kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài khoa học công nghệ theo quy định.

2. Công tác kế toán:

a) Chủ trì hoặc phối hợp trình Viện trưởng công tác tổ chức triển khai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, đào tạo sau đại học, dự án, dự án mua sắm, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản cố định hàng năm; theo dõi quản lý, đề xuất giải quyết, làm thủ tục điều động, thanh lý tài sản cố định; đề xuất trình Viện trưởng trích lập và phân bổ quỹ cơ quan, khấu hao tài sản cố định theo quy định của Nhà nước.

b) Chủ trì hoặc phối hợp lập, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thu chi tháng, quý, năm trên cơ sở kế hoạch và yêu cầu các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ chuyên môn; phân tích hoạt động kinh tế của Viện hàng quý, năm về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật, đề xuất biện pháp quản lý thích hợp nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao.

c) Tổ chức thực hiện công tác kế toán, quyết toán ngân sách của Viện; giám sát kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh; đảm bảo thu, chi đúng nguyên tắc và sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành theo đúng quy định.

d) Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, trình Viện trưởng hồ sơ và giám sát việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định, các công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.

đ) Chủ trì lập kế hoạch kiểm tra số liệu kế toán và báo cáo quyết toán tài chính hoạt động dịch vụ của các đơn vị trực thuộc Viện.

3. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao.

4. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình kế hoạch cải cách hành chính của Viện.

5. Quản lý vị trí việc làm, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.

          6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

Trả lời