Văn phòng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Chức năng nhiệm vụ Văn phòng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

 1. Tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

2. Quản lý và thực hiện công tác tổ chức cán bộ; lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Viện.

3. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Viện theo quy định của Nhà nước, quy chế của Bộ và của Viện.

4. Trình Viện trưởng ban hành quy chế, nội quy làm việc của cơ quan Viện; tổ chức thực hiện quy chế, nội quy đảm bảo trật tự kỷ cương trong cơ quan.

5. Hướng dẫn và tổng hợp công tác thi đua khen thưởng; thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện.

6. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan Viện.

7. Giúp Viện trưởng thực hiện các dự án sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan Viện; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo sự phân công của Viện.

8. Tổ chức công tác thường trực bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai, công tác quân sự, y tế của cơ quan Viện.

9. Tổ chức phục vụ các hội nghị, làm việc, tiếp khách, đi công tác của Lãnh đạo Viện.

10. Phối hợp với các đoàn thể, các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện các hợp đồng dịch vụ chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức của cơ quan Viện.

11. Quản lý cán bộ viên chức, lao động thuộc Văn phòng.

12. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

Trả lời